Jednoduchá pravidla střihu

 

Pokud se vzrostlý habr, který dosud rostl v souvislém lesním porostu, po těžbě ocitne osamoceně na volném prostranství lesní mýtiny, kde má i dostatek prostoru a světla, jeho doposud holý kmen začne postupně obrůstat co nejníže u země, až vytvoří druhotnou korunu a když tato postupně zmohutní a zesílí, vrchol koruny zákonitě neodvratně zasychá, protože se k němu nedostane nezbytné množství živin, které zadrží a spotřebuje spodní část. Této přirozené vlastnosti habrů lze dokonale využít v živých plotech, ovšem je třeba také mu v růstu napomoci správnými přiměřenými pěstebními opatřeními, to znamená vhodným výchovným řezem. Jelikož při hustější výsadbě mají sazenice snahu růst rychleji do výšky ke světlu, musí se v růstu brzdit řezem, aby se spíše zahušťovaly.

Při stříhání habrů vycházíme z toho, se terminální výhony habrů neprodlužují z pravého terminálního pupenu, neboť po dokončení růstu v létě zpravidla vrcholek letorostu habru zaschne a upadne i s terminálním pupenem. Zárodku dalšího růstu výhonu se ujme nejvyšší zdravý postranní pupen. To znamená, že při řezu habrů můžeme podle potřeby praktikovat dlouhý řez vedoucích výhonů, čímž znatelně omezíme růst do výšky.

Naopak ostrým řezem, tzn. co nejkratším, můžeme udržet habr jako půl metru vysoký živý plot po moho let. Proto používáme habry na živé ploty – snesou totiž téměř jakýkoli řez. A řez samozřejmě funguje i naopak – dlouhým řezem můžeme vypěstovat zelené živé ploty až do výška 6 metrů. V tomnto případě se nažíme udržet jehlanovitý tvar živého plotu z habru, aby i ke spodním větvím šlo dostatek světla a plot zespodu neřídnul.

Habr dobře snáší seřezávání, výborně snáší hluboký zmlazovací řez, proto je často používán v živých plotech. Snadno zmlazuje z kořenů a má ohromnou regenerační schopnost. Řez provádíme jednou až dvakrát ročně. Poprvé řežeme koncem června. Druhý řez je možný na podzim. Habr velmi dobře snáší i hluboké zmlazení, popřípadě řez až na pařez, provede-li se začátkem vegetačního klidu.

Ve větších výsadbách se těžko obejdeme bez elektrických nůžek na živé ploty, menší výsadby či živé ploty můžeme stříhat i ručním nářadím.